De spaarverzekering

Roland COUNYE

In tijden van extreem lage rentevoeten op gewone spaarrekeningen brengt een spaarverzekering wellicht enig soelaas.

Intrestvoet : quasi nul !

Gewone spaarrekeningen brengen nagenoeg niets meer op, zeker niet bij de grotere bankinstellingen van dit land. Enkel bij MeDirect, NIBC Direct en MoneYou geraak je nog aan netto 1 % à 0,70 %; dat is dus na de aftrek van 27 % roerende voorheffing. Wij herinneren eraan dat bij deze spaarinstellingen uw geld op een gewone spaarrekening gewaarborgd is tot maximum 100.000 euro. Dit is handig, denk maar aan mogelijke faillissementen. Door de problemen bij Optima is dat vandaag een veelbesproken thema.

Maar wie iets meer wil en toch die veiligheid – via de staatsgarantie tot 100.000 euro – wil genieten moet overwegen om een spaarverzekering af te sluiten.

Wat het is ?

Een spaarverzekering sluit u af bij een verzekeringsmaatschappij. U kan te allen tijde dat geld terug opvragen, maar bij een opvraging vóór 8 jaar zal u wel rekening moeten houden met een verlaagd rendement : vooreerst omwille van de instapkosten en de taks van 2% die nog niet verteerd zijn, vervolgens door de aanrekening van uitstapkosten en tenslotte door toepassing van een roerende voorheffing van 27 % op de intresten die u hebt ontvangen op het deel van het opgevraagde kapitaal. En die intresten zijn niet de “echte” ontvangen intresten, maar de berekening van die 27 % gebeurt op een fictief rendement van 4,75 % !

Tabel 1

Tabel 1 uit TA-invest nr. 20 juni 2016

Rendement en kosten

De meeste spaarverzekeringen bieden een rendement dat bestaat uit twee elementen : een gewaarborgde intrest en een winstdeelname. Van de interessantste vier verzekeraars vindt u in tabel 1 de recentste cijfers. Bij Generali (Self Life Dynamico) bijvoorbeeld is dat respectievelijk 0,50 % en voor 2015 een winstparticipatie van 2,60 %, dus samen 3,10 %. Bij de Federale (Vita Invest Dynamic) bedroeg het totaal rendement voor 2015 toch ook nog 2,75 % netto, maar hier is er niets gegarandeerd en bestaat de opbrengst van 2,75 % uitsluitend uit de winstdeelname.

Opgepast echter! Die rendementen houden nog geen rekening met :

  • de 2 % taks die iedereen bij iedere storting moet betalen;
  • de instapkosten die kunnen variëren tussen 0 % en 7 % ! Onderhandel ! En neem zeker contact op met Test-aankoop, want via 2 partners – DVD Conseil en DefA Finance – zijn de instapkosten beperkt tot 1 % !
  • de uitstapkosten indien u geld wil opnemen voor het achtste jaar verstreken is; die uitstapkosten variëren sterk en dalen meestal met de jaren of zijn gering indien de opvraging zeer beperkt blijft. Bij AFER zijn er nooit uitstapkosten;
  • de roerende voorheffing van 27 % bij opvraging vóór het achtste jaar.

Al die kosten vreten uiteraard aan dit opgegeven nettorendement. Bekijk eens aandachtig de cijfers uit tabel 2 : daarin zijn de “echte” rendementen opgegeven die u behaalt rekening gehouden met een jaarlijkse veronderstelde opbrengst van 2,5 % (hypothese, want jaar na jaar kan door de variabele winstparticipatie het totaal nettorendement variëren; maar die 2,5 % als hypothese is aanvaardbaar, want over 2015 bood AFER 3,05 % en Federale 2,75 %.

Tabel 2

Uit TA invest nr. 19, mei 2016

Het resultaat

Door de werking van die kosten en taksen wordt het aangekondigde nettorendement nagenoeg volledig teniet gedaan, althans de eerste jaren. Als u uw geld na 2 jaar bijvoorbeeld zou opvragen, dan verliest u overal en zal u minder terugkrijgen dan het bedrag dat u gestort had. Uit tabel 2 blijkt overduidelijk dat een spaarverzekering als veilige haven pas echt rendeert als u 8 jaar kan wachten om het belegde geld op te vragen. Als u slechts een klein deeltje vroegtijdig afhaalt, is de aderlating uiteraard kleiner.

Keer terug naar Onze domeinen.             

 

Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
Roland COUNYE
Uitgave PLU.IM Magazine: 
September 2016