Nog een factuur na 7 jaar

 

Roland COUNYE

Stel je voor : de aannemer, die een aantal bouwwerkzaamheden verricht heeft bij u thuis ,werd op tijd en stond betaald, maar stuurt u 7 jaar later nog een factuur met een aantal vergeten elementen. Heeft hij dat recht ?

Wanneer is een schuld verjaard?

De vraag is gemakkelijk gesteld maar het antwoord is niet altijd eenvoudig en voor de hand liggend. Want de verjaring van een schuld bestaat wettelijk wel, maar de verjaringstermijnen verschillen naargelang van de aard van de schuld. In de bijgaande tabel zijn een paar praktische voorbeelden opgenomen van de meest courante verjaringstermijnen. Die lopen uiteen van 6 maand tot 10 jaar !

Voor aannemingswerken gaat het inderdaad over 10 jaar. Een factuur, die echt slaat op uitgevoerde werken, is dus na  7 jaar nog perfect OK, tenzij u kan aantonen dat het voorwerp ervan onbestaande is, bijvoorbeeld werken die u aangerekend worden en die nooit uitgevoerd zijn. Maar in het andere geval – wanneer de factuur dus betrekking heeft op echt uitgevoerde werken waarvan de betaling toentertijd niet werd voldaan – kan u de verjaring niet inroepen en moet u de schuld alsnog vereffenen.

Meestal 10 jaar.

De algemene regel is dus dat onbetaalde rekeningen na 10 jaar verjaard zijn, maar de wetgever heeft toch een hele reeks kortere termijnen voorzien, zoals bij de horeca of bij de dagdagelijkse aankopen bij handelaars. In die gevallen is er een verjaringstermijn van 6 maand of van 1 jaar, omdat er een vermoeden van betaling bestaat : men gaat er logischerwijze van uit dat u meteen of heel snel hebt betaald. En dat u niet over een schriftelijk bewijs beschikt van het ontstaan van de schuld of van de betaling omdat het in die gevallen niet gebruikelijk is om geschriften op te stellen.

In de bijgevoegde tabel zijn ook nog andere verjaringstermijnen vermeld van 2 jaar voor medische prestaties, 3 jaar voor uw verzekeringspremie, 5 jaar voor onderhoudsgeld, de factuur van water en elektriciteit, de huurprijs opgeëist door de verhuurder, …

Maar opgepast !

Wij wijzen u graag op een drietal complicaties :

  1. U koopt, bijvoorbeeld, bij een garagist een onderhoudsproduct voor uw auto – met een normale verjaringstermijn van 1 jaar. Welnu, als die garagist dit product verkocht heeft in het kader van een herstelling die hij voor u aan de auto heeft uitgevoerd, dan wordt die verjaringstermijn 10 jaar !
  2.  U hebt destijds een brief gestuurd naar de schuldeiser met het verzoek van uitstel van betaling of met een voorstel van spreidingsplan.In dat geval blijkt overduidelijk dat u de schuld erkend heeft en wordt de verjaringstermijn verlengd of wordt minstens het deel dat al verlopen is tenietgedaan en herbegint de volle periode.
  3. Een schuldeiser heeft altijd het recht u een betaling te vragen van een onbetaalde rekening om het even na welke periode. Geeft u daaraan een gunstig gevolg en u betaalt dus – zelfs indien de verjaringstermijn al verstreken is – dan is die betaling rechtsgeldig en kan u niets meer terugeisen !

De rechter

Om het even welke verjaringstermijnen gelden, sommige handelaars of instellingen overdrijven en wachten “abnormaal” lang om de betaling te eisen.

Er is een recente trend in de rechtspraak waar te nemen waarbij bepaalde rechters een “misbruik van recht” zien in een te lange reactietijd vanwege de schuldeisers. Zij kunnen dan die schuldeisers zelf bestraffen door de gevorderde bedragen niet of slechts gedeeltelijk toe te kennen.

Dit is dus nog geen algemeen geldend principe, maar het is mogelijk. Gaat het om zeer hoge bedragen dan loont het dus de moeite om die nalatigheid van de schuldeiser bij de rechtbank aan te klagen. Misschien bakt uw haring.

       Bron : Budget & Recht 232 – januari/februari 2014

Keer terug naar Onze domeinen.             

 

 

Domein: 
Gerecht en justitie
Auteur: 
Roland COUNYE
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2017