Belasting op groepsverzekering

m.m.v. J.F. BIERNAUX

Velen onder ons, die nog aan het werken zijn, ontvangen bij hun pensionering een zeker kapitaal afkomstig van een groepsverzekering. Maar de fiscus geniet mee! We leggen u uit hoeveel u netto overhoudt.

Eerst de sociale bijdragen

Bij de uitkering van het volledige bedrag houdt de verzekeringsmaatschappij eerst en vooral 5,55% af als sociale bijdrage (3,55% Riziv en 2% solidariteitsbijdrage)

Belastingen

Die belasting wordt berekend op het uitbetaalde verzekerde kapitaal, verminderd met de reeds betaalde sociale bijdragen (zie hierboven). Op de winstdeelneming, opgebouwd gedurende de gehele loopbaan, betaalt u geen belastingen.

De gehanteerde belastingvoet is verschillend naargelang u op de wettelijk vastgestelde pensioenleeftijd de uitkering ontvangt (normaal 65 jaar, maar in sommige gevallen kan het wettelijk pensioen vroeger verkregen worden) of eerder:

-op 65-jarige leeftijd: 10% belastingen, zowel op het deel van het kapitaal dat gefinancierd werd door de werkgever, als door de werknemer (maar 16,5% op het deel dat door de werknemer gefinancierd werd voor 1993)

-indien u uw pensioen vroeger neemt dan op 65-jarige leeftijd of indien u gestopt bent met een actieve loopbaan (zie verder) voor uw 65ste verjaardag, zal de belastingvoet voor het deel gefinancierd door de werkgever oplopen tot 16,5% i.p.v. 10%. Dit cijfer kan zelfs oplopen tot 18 of 20% indien u uw groepsverzekering zou ontvangen alvorens u wettelijk gepensioneerd bent ( zeer zeldzaam de dag van vandaag).

Benevens die belasting betaalt u ook nog eens de gemeentelijke opcentiemen, die variëren per gemeente. Bijvoorbeeld: indien er 7,2 opcentiemen aangerekend worden, dan worden de 10% ineens 10,72% en de 16,5% klimmen naar 17,69%.

Enkele voorbeelden

Hierbij houden we rekening met de sociale bijdragen, de belasting en de opcentiemen van 7,2%.

  1. Voor een kapitaal van 100 000 euro gefinancierd door de werkgever:
  • bij pensionering nog voor uw 65ste jaar ontvangt u netto 77 744 euro, wat neerkomt op een afhouding van 22,26%;
  • bij pensionering op uw 65ste verjaardag zal u netto 84 325 euro ontvangen, wat het totaal lastenpercentage brengt op 15,69%.

        2.  Dezelfde cijfers gelden voor het deel dat uitbetaald wordt en dat opgebouwd werd door de bijdragen van de werknemer. Laat ons een bedrag aannemen van 10 000 euro:

  • werd het opgebouwd met bijdragen gestort voor 1993, dan blijft daarvan netto 7 774 euro over
  • werd het opgebouwd met bijdragen gestort na 1993, dan blijft daarvan netto 8 432,5 euro over.

        3..Wat de winstdeelneming betreft, daarop betaalt u enkel de sociale bijdragen. Bedraagt die winstparticipatie bijvoorbeeld 10 000 euro dan krijgt daarvan 9 445 euro in handen.

Vermelden we ten slotte nog dat deze uitbetaling van de groepsverzekering ook een weerslag heeft op de solidariteitsbijdrage die afgehouden wordt op uw wettelijk pensioen.

Opgepast: actief blijven tot aan het pensioen!

Als u het kapitaal opstrijkt op de leeftijd van 65 jaar, maar u bent niet actief geweest gedurende de laatste 3 jaar voorafgaand aan uw 65ste verjaardag, dan zal het deel van uw groepsverzekering gefinancierd door de werkgever – meestal  het belangrijkste deel dus – niet belast worden tegen 10% maar tegen 16,5%. Opgepast dus. Neem niet te rap de beslissing om vroeger te stoppen.

Wat verstaat de wetgever onder “ actief blijven”?

Men beschouwt dat u nog actief bent ook wanneer u “gebrugpensioneerd” bent (werklozensteun +bijdrage van de werkgever) of indien u, buiten uw wil om, uw job verloren hebt en stempelt, maar dan enkel op voorwaarde dat u nog steeds beschikbaar bent op de arbeidsmarkt  en dus bereid bent om een ander werk te aanvaarden. Hetzelfde geldt als u in ziekteverlof bent en de werkgever uw contract niet opgezegd heeft.

U zal tevens nog als “actief” bestempeld worden, zelfs bij een verminderde beroepsactiviteit, maar er moet minstens nog een half-time overblijven.

Voor zelfstandigen geldt dat zij hun sociale bijdragen verder betaald hebben als hoofdberoep gedurende de 3 jaar die voorafgaan aan het pensioen. De zelfstandige behoudt ook zijn mpelt, maar dan enkel op voorwaarde dat u nog steeds beschikbaar bent op de arbeidsmarkt  en dus bereid bent om een ander werk te aanvaarden. Hetzelfde geldt als u in ziekteverlof bent en de werkgever uw contract niet opgezegd heeft.

 

Keer terug naar Onze domeinen.             
 
Domein: 
Fiscaliteit
Auteur: 
J.F. BIERNAUX
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2017