Bank failliet? Geld terug?

M.m.v. Nicolas Claeys

Recentelijk werden de cliënten van Ethias – zij die spaarden met een verzekeringscontract van het type “tak 21” - gevraagd om hun tegoeden op te vragen en daarbij kregen ze een bonus van 25 %. Er was geen vuiltje aan de lucht, maar toch stellen velen onder u zich vragen wat er zou gebeuren mocht een financiële tussenpersoon failliet gaan.

Wij maken een onderscheid tussen bancaire tegoeden en levensverzekeringen.

Bank

Het Garantiefonds beschermt bancaire tegoeden tot 100.000 EUR per persoon en per bank. Die waarborg geldt voor tegoeden op zicht-, termijn- en spaarrekeningen, en op kasbons. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld wanneer u onlangs uw eigen woning hebt verkocht, een erfenis hebt ontvangen, enz.) kan het plafond tijdelijk verhoogd worden van 100.000 naar 500.000 euro. Voor buitenlandse banken geldt het depositogarantiesysteem dat van toepassing is in het land van oorsprong. Doorgaans zijn de modaliteiten vergelijkbaar met die in België.

· - Als uw bank niet meer in staat is om uw tegoeden terug te betalen, of als ze failliet wordt verklaard, dan zal het Garantiefonds het publiek daarover inlichten via zijn website, via de media, en via het Staatsblad.

· - Vanaf dat moment kunt u een rekeningnummer meedelen waarop u wilt worden terugbetaald. Dat kan via de website MyMinfin.be, of, als u daar geen toegang toe hebt, via een formulier dat u kunt afdrukken op de site van het Garantiefonds (www.garantiefonds.belgium.be).

· - Het Garantiefonds zal u vervolgens terugbetalen binnen een termijn van 20 werkdagen. Vanaf 2019 zal die termijn geleidelijk teruggeschroefd worden, tot maximaal 7 werkdagen vanaf 2024. Zolang die maximumtermijn nog geen 7 werkdagen bedraagt, zal het Garantiefonds er wel voor zorgen – binnen een termijn van 5 werkdagen – dat spaarders toegang hebben tot een voldoende groot gedeelte van hun tegoeden om hun courante uitgaven te kunnen dekken.

·-  Het Garantiefonds beschermt ook financiële activa (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, enz.) die een klant in bewaring heeft gegeven (op een effectenrekening) bij een bank of erkende beursvennootschap. Eens het bericht werd verspreid dat het Garantiefonds tussenbeide komt (op dezelfde manieren zoals hierboven bij banktegoeden), hebt u 5 maanden om een aanvraag in te dienen bij het Fonds.

· - Normaal gezien recupereert u als klant al uw effecten, aangezien u daar altijd de eigenaar bent van geweest (niet de bank), en ze dus geenszins gebruikt mogen worden om schuldeisers van de bank te vergoeden. Als sommige effecten evenwel niet "teruggevonden" kunnen worden, dan worden uw verliezen als klant vergoed door het Garantiefonds, tot maximaal 20.000 EUR per persoon (70.0000 EUR bij een bank die afhangt van het Franse systeem). Het Garantiefonds dient klanten te vergoeden binnen een termijn van drie maanden (maar kan in uitzonderlijke omstandigheden een verlenging van die termijn vragen).

Levensverzekering

Bedragen die u hebt belegd in levensverzekeringen (naar Belgisch recht) die een gewaarborgd rendement bieden (tak 21), zijn bij een faillissement van de verzekeraar beschermd tot maximaal 100.000 euro per persoon en per verzekeringsmaatschappij. Het gaat om spaarverzekeringen, pensioenspaarverzekeringen met fiscaal voordeel, gewone levensverzekeringen met fiscaal voordeel en om verzekeringsbons. VAPZ-contracten (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) en groepsverzekeringen (opgericht door werkgevers) vallen niet onder deze regeling. Voor levensverzekeringen naar Frans recht, zoals het Waarborgfonds van AFER Europe, komt het Franse beschermingsfonds tussenbeide tot 70.000 euro per persoon.

· - Als uw verzekeraar zich in een situatie van wanbetaling bevindt of failliet wordt verklaard, dan zal het Garantiefonds een terugbetalingsprocedure opstarten. U dient een aanvraag tot tussenkomst in te dienen binnen de twee maanden na het moment waarop uw verzekeraar in gebreke bleef, via het formulier op de website van het Garantiefonds of door gewoon zelf een aanvraag te doen en er een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

· - U kunt vragen om de afkoopwaarde van uw contract uitbetaald te krijgen, of om uw contract over te dragen naar een andere verzekeringsmaatschappij (de precieze modaliteiten worden geval per geval bekeken).

· - De terugbetalingstermijn door het Garantiefonds bedraagt 3 maanden, maar is tot drie keer toe verlengbaar.

Keer terug naar Onze domeinen.             

 
Domein: 
Sparen en beleggen
Auteur: 
Nicolas CLAEYS
Uitgave PLU.IM Magazine: 
September 2017