Belasting uitsparen in 2019

J.-F. BIERNAUX

Wie belastingen betaalt, heeft er alle belang bij om zoveel als mogelijk van de wettelijk voorziene aftrekkosten te profiteren. Wij bekijken er een 14-tal.

Kinderopvang

De kosten voor kinderopvang – beperkt tot 11,20 euro per dag - geven recht op een belastingvermindering van 45% (samen met de opcentiemen – in De Pinte 7,2% - komt dat op 48,3%). Die vermindering verhoogt tot 75% (80,4% inclusief opcentiemen) voor alleenstaande ouders die ook niet feitelijk samenwonen met een partner.
 

Voorwaarden:

 • Voor kinderen tot 12 jaar;
 • In kinderkribbes, scholen (naschoolse opvang), jeugdverenigingen, etc. die erkend zijn door Kind & Gezin of gesubsidieerd zijn.

Onthoud ook dat wanneer er geen vergoeding voor kinderopvang is voor kinderen tot 3 jaar, er wel een forfaitaire belastingvermindering is van 180 à 250 euro naargelang van de gezinstoestand.

Adoptiekost

Er bestaat een vermindering van 20% van bepaalde kosten verbonden aan de adoptie. Daarbij houdt de fiscus rekening met maximaal 6.280 euro voor de adoptiekosten, hetgeen derhalve leidt tot een belastingvermindering van maximum 1.256 euro.
 

Voorwaarden:

 • komen in aanmerking: de kosten van de adoptieprocedure, de sommen betaald aan een erkend bemiddelingsbureau in België, dossierkosten en de reiskosten in het buitenland;
 • die kosten zijn aftrekbaar voor het jaar waarin de adoptie definitief geregeld is, maar u mag wel 5 jaar terug gaan in de tijd om die kosten op te lijsten.

Dienstencheques en wijkwerkcheques

De belastingvermindering bedraagt hier 30% van de gestorte som tot 1.500 euro. Maar beide echtgenoten kunnen ervan genieten. Derhalve: als de ene al aan 1.500 euro komt, zorg dan dat de andere cheques gekocht worden op naam van de partner.

Meer inlichtingen op www.dienstencheques-vlaanderen.be en
wijkwerkcheques.edenred.be.

Giften

De belastingvermindering bedraagt 45% van het gestorte bedrag, tot maximum 10% van uw belastbaar inkomen. De minimum storting moet 40 euro bedragen en enkel erkende organisaties waaraan u schenkt (binnen- of buitenland) komen in aanmerking.

Pensioensparen

Een belastingvermindering van 30% geldt wanneer u maximum 980 euro per jaar stort en van 25% indien u tussen de 981 euro en maximum 1.260 euro stort.

Die storting mag slechts bij één enkele instelling gebeuren (u kiest die zelf; cf. artikel “Beginnende Beleggers”) en de laatste storting mag u verrichten tot in het jaar waarin u 64 wordt. Deze vermindering is niet cumuleerbaar met hetgeen u onder punt 6 hierna kan bekomen.

Aandelen van de onderneming waar u werkt

Hier bedraagt de vermindering 30% van maximum 780 euro. U moet de aandelen van uw bedrijf wel minstens 5 jaar aanhouden. Daarna kan u ze verkopen zonder “boete”. En zoals eerder gezegd: niet cumuleerbaar met het pensioensparen (zie onder 5).

Levensverzekering (langetermijnsparen)

De belastingvermindering bedraagt hier 30% van een geplafoneerd premiebedrag. Dit plafond is gelijk aan 6% van dit beroepsinkomen (vermeerderd met 174,4 euro) en met een maximum van 2.350 euro, hetgeen al bereikt wordt met een inkomen van 36.227 euro. Pas op, indien u een hypothecaire lening van 2015 of vroeger voor uw eigen woning, of een lening voor een tweede verblijf terugbetaalt, dan is uw korf van maximaal 2.350 euro al volledig of grotendeels opgebruikt.

Onthoud ook dat het verzekeringscontract een duur moet hebben van minstens 10 jaar en dat het moet aanvangen voor uw 65ste verjaardag. Op uw 60ste (of later voor de contracten die begonnen zijn na uw 55ste) zal het kapitaal belast worden aan 10%.

Hypotheeklening eigen woning

Voor leningen vanaf 2016 voor de eigen woning geldt een geïntegreerde woonbonus van 1.520 euro, met nog een supplement van 780 euro (+ 80 euro indien 3 kinderen of meer) gedurende de eerste 10 jaar indien het de enige woning betreft. De lening moet minstens 10 jaar lopen.

Hypotheeklening tweede verblijf

De betaalde intresten zijn aftrekbaar van de onroerende inkomsten en ook de kapitaalsaflossingen geven recht op een belastingvermindering ten belope van 30% (met dezelfde inkomensbeperkingen vermeld onder punt 7 hierboven). Die aftrek wordt samen bekeken met de aftrek van de levensverzekering (punt 7) en mogen samen niet boven het voorziene maximum uitsteken.

Voorwaarden

 • De woning moet in België gelegen zijn of in een ander land van de Europese Unie (EU).
 • De lening moet hypothecair zijn en een minimumduur hebben van 10 jaar. Enkel banken van binnen de EU komen in aanmerking voor die lening.

Aankoop van een elektrisch vervoermiddel

De belastingvermindering beloopt 15% van de aankoopprijs, met een maximum van 3.140 euro voor een motorfiets of een driewieler en 5.150 euro voor een vierwieler. De motorfiets of de driewieler moeten sneller kunnen rijden dan 45 km/u en de vierwieler mag niet meer wegen dan 400 kg, batterijen niet meegerekend.

Aandelen van startende KMO (tax shelter starter)

Een belastingvermindering van 30% of 45% voor investeringen tot 100.000 euro per jaar in een KMO (= 30%) of micro-onderneming (45%) via een rechtstreekse kapitaalinjectie, via crowdfunding, of via een startersfonds. Voor het bepalen van dit plafond van 100.000 euro wordt ook rekening gehouden met de investering in kleine groeiondernemingen (zie punt 12)

Voorwaarden:

 • op het moment van de investering mag de onderneming hoogstens 4 jaar bestaan;
 • u moet de verworven aandelen minstens ten volle 4 jaar na de aankoop behouden;
 • de vergunningen van de betrokken onderneming of starter voorleggen.

Google ook naar: tax shelter-vlaio

Aandelen van kleine groeiondernemingen

Een belastingvermindering van 25% op investeringen tot 100.000 euro per jaar in kleine ondernemingen (maximum te bekijken samen met plafond onder punt 11)

Voorwaarden:

 • enkel voor kleine ondernemingen die tussen 5 en 10 jaar bestaan op het moment van de investering;
 • de deelbewijzen minstens 4 jaar aanhouden;
 • de attesten van de onderneming in kwestie voorleggen.

Google ook naar tax shelter-vlaio

Aandelen van ontwikkelingsfondsen

Hier geldt een belastingvermindering van 5% op een deelname aan die ontwikkelingsfondsen met een maximum inleg van 6.600 euro. Het betreft hier bepaalde fondsen die micro-kredieten verstrekken zoals Alterfin, Incofin, Oikocredit, BRS.

U moet minstens 390 euro storten en de aandelen minstens 5 jaar aanhouden.

Win-winleningen

Ieder jaar geldt hier een belastingvermindering van 2,25% van het bedrag geleend aan een Vlaamse KMO. Mocht die KMO het geleende bedrag niet kunnen terugbetalen dan geldt een belastingvermindering van 30% van het niet-terugbetaalde kapitaal.
 

Voorwaarden:

 • maximum bedrag van de lening aan een Vlaamse KMO is 50.000 euro;
 • duur van de lening: minimum 8 jaar;
 • lening afgesloten tegen de hoogste wettelijke intrestvoet op het moment van de lening (vandaag is dat 2%);
 • het moet gaan over een achtergestelde lening, wat wil zeggen dat u geen enkele terugbetaling kan verwachten in geval van faillissement.

 

Niet meer geldig…

 • Renovatieovereenkomsten
 • (mama-papaleningen) zijn niet meer mogelijk sedert 01/01/2019. Het voordeel blijft wel nog gelden voor bestaande overeenkomsten, dus van vóór 2019.
 • Renovatie van woningen verhuurd door een sociaal verhuurkantoor: van de 9 jaar lange belastingvermindering kan u blijven genieten als de uitgaven uiterlijk tot 31/12/2018 gebeurden.

Keer terug naar Onze domeinen.             

Domein: 
Fiscaliteit
Auteur: 
J. - F. BIERNAUX
Uitgave PLU.IM Magazine: 
Maart 2019