ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Voorwaarden voor het uitvoeren van consult

De aanvrager zal aan de consultant van Plussers’ Impuls vrije toegang verlenen tot de documentatie, informatie en hulpmiddelen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht
Hij zal aan de consultant de toelating geven tot het nemen van de noodzakelijke interne en externe contacten.

2. Kostendekkingen

De raadplegingen en tussenkomsten door Plussers’ Impuls of door haar consulenten zijn gratis.
Indien door de consulent uitzonderlijke kosten moeten gemaakt worden, zal dit met de aanvrager besproken worden en schriftelijk bevestigd worden.
Een greep uit de mogelijke uitzonderlijke kosten (zonder limitatief te zijn.)
• Grote verplaatsingen per wagen tegen kilometertarief
• Uitzonderlijk administratief werk
• Uitzonderlijke kopieerwerken, eventueel van derden

Indien na de consultatie verdere professionele stappen dienen te worden ondernomen dienen de kosten met de desbetreffende experten te worden besproken en geregeld. Plussers’ Impuls is hierbij geen tussenkomende partij meer.

3. Voorwaarden van vertrouwelijkheden en aansprakelijkheid

• Plussers’ Impuls zal de informatie in verband met de aanvraag met de nodige discretie behandelen, voor zover het vertrouwelijk karakter ervan niet door de aanvrager werd opgegeven. De consulenten en experten zijn ten persoonlijke titel aan dezelfde verplichtingen gebonden.
• De consulenten en experten zijn niet door enig contract aan Plussers’ Impuls gebonden en vervullen slechts onbaatzuchtige prestaties met uitsluiting van leveranties. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat noch Plussers’ Impuls noch de eerstelijnsconsulenten op enigerlei wijze aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de uitvoering en de gevolgen van het advies. De opdrachtgever bevestigt geen verhaal te kunnen uitoefenen ten overstaan van Plussers’ Impuls of de consulenten.
• De adviezen die aangereikt worden zijn enkel gesteund op de informatie verstrekt door de aanvrager..